PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 MOU! EL CUL!

NORMATIVA DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
MOU! EL CUL! DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
TÍTOL PRIMER: DELS PRINCIPIS BÀSICS
El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans/es poden fer propostes i decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.
El present procés de Pressupostos Participatius té com a principal objectiu que la ciutadania jove del municipi de Molins de Rei hi participi directament, amb la finalitat d’atendre les seves principals demandes i preocupacions en matèria d'inversions de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament del municipi, quant a activitats per als joves de la vila, i incloure-les en el pressupost per al període 2019, prioritzant les més importants i realitzant un seguiment de les accions i dels compromisos establerts. A més del component decisori, aquests Pressupostos Participatius pretenen incorporar dins del procés accions destinades a millorar els canals de comunicació entre les diferents entitats locals i la ciutadania jove del municipi, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn de les demandes i necessitats expressades pel col:lectiu jove de la vila.
TÍTOL SEGON: DE LA NORMATIVA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
La Normativa del procés de Pressupostos Participatius és el document que serveix per a establir les regles d’aquest procés en totes les seves fases i accions. Aquest és un procés autoregulat, pel propi col·lectiu jove i entitats juvenils de la vila de Molins de Rei, i recolzat i supervisat pels tècnics de la Regidoria de Joventut. A més és un procés dinàmic, atès que s’avaluarà i revisarà periòdicament per tal de realitzar les modificacions necessàries i assegurar la seva evolució positiva.
TÍTOL TERCER: DE L’ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS
CAPÍTOL I: Distribució del pressupost
La part del pressupost per a activitats estipulada per la Regidoria de Joventut com a objecte d’elaboració participativa pels joves del municipi de Molins de Rei ha estat d’un total de 9.000 Euros, que quedaran distribuïts en tres àmbits diferenciats (definits al Capítol II, Secció Tercera de la present Normativa), de la manera següent:
Àmbit “Oci alternatiu ”: Joves de 14 a 17 anys: 1.000 €; Joves de 18 a 30 anys: 1.000 €.
Àmbit “Cultura i creació”: Joves de 14 a 17 anys: 1.000 €; Joves de 18 a 30 anys:1.000€.
Àmbit “Emancipació”: Joves de 14 a 17 anys: 1.000 €; Joves de 18 a 30 anys: 1.000 €.
Projecte presentat en una altre edició Joves de 14 a 17 anys: 1.500 €; Joves de 18 a 30 anys: 1.500 €.
L’assemblea pot decidir el dia de presentació de propostes que si un àmbit o franja d’edat hi ha un sobrant de diners, aquests podrà ser redistribuït en altres projectes d’altres àmbits i franges d’edats.
CAPÍTOL II: Descripció metodològica i estructura organitzativa
Secció primera: Dels principis orientadors i Criteris marc
Participació de caràcter universal:
El procés de Pressupostos Participatius és un procés obert a tota la ciutadania jove de Molins de Rei. Qualsevol jove resident a la vila d’ entre 14 i 30 anys pot assistir a les assemblees, realitzar propostes i votar, i en les votacions cada assistent té la mateixa capacitat de decisió, excepte les restriccions d'edat previstes en Secció segona del present Capítol.
Decisió sobre la part de les inversions de la Regidoria de Joventut destinada a activitats i recollida de propostes:
El procés de Pressupostos Participatius atorga a la ciutadania jove del municipi la capacitat de decisió sobre una part de les inversions que ha de portar a terme el municipi, per la qual cosa les demandes ciutadanes hauran de plantejar-se seguint uns criteris. La Regidoria ha determinat per al període 2019 el límit pressupostari de 9.000€ Però en qualsevol cas la presentació de propostes ciutadanes podrà fer referència a propostes d’un cost superior, que caldrà especificar des del primer moment a la presentació de la proposta.
Establiment d’uns Criteris marc, d’obligat compliment per a totes les propostes presentades a l’hora de la seva priorització (limitacions):
1. Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents al municipi.
2. Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d’acord amb les proropostes presentades seran, necessàriament, de competència municipal.
3. Criteri econòmic: S’ha establert un límit pressupostari d’un màxim de 1.000€ per proposta com a aportació de l’Ajuntament, establert en funció de la distribució del pressupost total disponible de 6.000 Euros d’acord amb l’àmbit d’actuació (Oci alternatiu / Cultura i creació / Emancipació) i l’edat dels joves (de 14 a 17 anys/ de 18 a 30 anys).
Projectes presentat en una altre edició pressupost total disponible de 3.000 Euros d’acord amb l’àmbit d’actuació (Oci alternatiu / Cultura i creació /Emancipació) i l’edat dels joves (de 14 a 17 anys/ de 18 a 30 anys). Amb un límit pressupostari d’un màxim de 1.000 Euros per proposta com a aportació de l’Ajuntament.
4. Criteri de viabilitat tècnica: Aquest criteri contemplarà els recursos de l’Ajuntament, però també la capacitat d’autogestió dels joves participants.
5. Criteri de sostenibilitat: Amb aquest criteri es farà referència a sostenibilitat ambiental, però també a l’autogestió dels joves.
6. Criteri d’inclusivitat, obertura i especificitat vers els joves : D’acord amb aquest criteri, les propostes presentades hauran d’ésser inclusives, obertes i específicament dirigides als joves.
7. Criteri de vinculació als eixos estratègics del Pla Local de Joventut: Les propostes platejades faran referència a accions relacionades amb algun dels eixos estratègics de treball del Pla Local de Joventut vigent al municipi. A més de complir aquests Criteris marc, les propostes presentades hauran de comportar accions noves, és a dir, no realitzades ni subvencionades en l’actualitat ni en els darrers 3 anys al municipi.
Per projecte d’altre edicions amb una dotació de 3.000€ els criteris a complir son els mateixos que els criteris marc.
Secció segona: Dels participants
Podran participar en el procés tots els/les joves empadronats/des a Molins de Rei, o persones no empadronades al municipi però que hi desenvolupen algun tipus d'activitat residencial, comercial, associativa, etc.). Els/les joves que, no estant-hi empadronats/des, al·leguin qualsevol tipus de relació amb el municipi, hauran d’adjuntar a la “Fitxa per a l’elaboració de propostes” (únic document vàlid per a la presentació de propostes) algun document acreditatiu d’aquesta relació amb el municipi de Molins de Rei (matrícula escolar, contracte de treball, etc.).En les assemblees realitzades al llarg de tot el procés de Pressupostos Participatius podran participar tots els/les joves d’ entre 14 i 30 anys que ho desitgin, quant a l'assistència i al plantejament de propostes. En canvi, per a votar en les assemblees serà necessari tenir un mínim de 14 anys d'edat (complerts), i per a poder ser triat responsable o referent de qualsevol entitat, proposta, acció o comissió de treball serà necessari tenir com a mínim 16 anys complerts.
Secció tercera: De les propostes
3.1. Naturalesa de les propostes
Cada jove o entitat podrà presentar un màxim de 3 propostes per al procés de Pressupostos Participatius, emmarcades en els àmbits d’Oci, Cultura i creació, i/o Emancipació, d’acord amb les següents definicions:
OCI ALTERNATIU: es farà referència a aquelles propostes que plantegin activitats a realitzar pels joves en el seu temps lliure, fora de les seves obligacions i ocupacions habituals, escollides i decidides lliurement per ells mateixos, en funció de les seves preferències, i gestionades autònomament. A més hauran d’ésser activitats satisfactòries i gratificants per a ells, amb una finalitat en sí mateixes, a banda de contribuir a la seva autorealització i ésser un mitjà per a la millora de la seva qualitat de vida. Aquestes propostes d’oci podran manifestar-se en diferents dimensions: lúdica, esportiva, festiva, ecològica, solidària, i hauran de promoure aspectes com:
La promoció d’habilitats, coneixements i actituds que puguin provocar en els participants una reducció del consum d’alcohol i altres substàncies tòxiques. Activitats que fomentin aspectes relacionats amb els serveis a la comunitat. Activitats intergeneracionals que fomentin les relacions positives amb els adults.
CULTURA I CREACIÓ: englobarà, d’una banda, aquelles propostes que plantegin accions, activitats o produccions col·lectives que suposin l’aprofitament social i l’enriquiment del coneixement del col·lectiu jove del municipi, relacionat amb un univers de significats que han estat transmesos a través de les generacions a la vila de Molins de Rei. Però alhora es valorarà igualment el fet de potenciar aquella cultura innovadora que es projecta amb pautes i comportaments nous que son vàlids per a una nova generació, i que no prenen com a guia a seguir el model dels pares o avis, però que sí el tenen com a referent.
Les activitats culturals proposades hauran d’implicar la participació activa, cohesió i inclusió social del col·lectiu jove del municipi, i els productes culturals inclouran bens materials, però també bens simbòlics o idees que puguin ésser desenvolupades al llarg del període 2018. Es consideraran propostes culturals, entre d’altres, les referents a les arts escèniques (teatre, cinema, etc.), la música, el ball i la dansa, la cuina, etc.
D’altra banda, l’àmbit “Cultura i creació” també englobarà aquelles propostes que es tradueixin en activitats artístiques, relacionades amb les diferents arts plàstiques (pintura, escultura i modelat, arquitectura, etc.), obres literàries, moda i confecció, bricolatge, fotografia i vídeo, etc., i que es diferenciïn de la resta d’activitats de temps lliure per la seva naturalesa reflexiva i de desenvolupament personal, en el sentit del requeriment d’una formació prèvia en la creativitat i d’un aprenentatge per a poder apreciar-la i gaudir-ne.
EMANCIPACIÓ: es farà referència a aquelles propostes que plantegin accions o activitats relatives a treball, habitatge, salut i d’altres temàtiques socials vàries que preocupen als joves del municipi.
En cap cas es subvencionarà la part de l’activitat que contempli aspectes relacionats amb la manutenció. Per tant, no seran justificables despeses d’alimentació dels participants ni organitzadors de l’activitat.
3.2. Presentació de propostes
La presentació de propostes es podrà realitzar de forma presencial en alguna de les sessions de recollida de propostes organitzades a l’efecte, o realitzar-la prèviament en algun dels punts informatius habilitats, o pel mitjà que cada jove estimi convenient (carta, fax, correu electrònic, etc.), dirigit al Punt Jove del municipi o a la Regidoria de Joventut.
La Regidoria de Joventut proporcionarà en tots els casos el document “Fitxa per a l’elaboració de propostes” (d’obligada complementació) a aquest efecte. En aquest document caldrà fer constar el títol de la proposta i la seva descripció bàsica, juntament amb les dades de la persona que la realitza (com a jove a títol individual o com a representant d’una entitat).
La data de recepció de propostes serà de l'1 al 31 de març de 2019

3.3. Priorització de propostes
Per tal que una proposta sigui contemplada en el procés de priorització, haurà de complir els Criteris marc especificats al Títol Tercer, Capítol II, Secció primera. D’altra banda, propostes de naturalesa similar podran ser unificades en les primeres fases del procés, prèvies a la votació, si així ho estimen els seus proponents i la Comissió de Seguiment del procés en dóna el seu vist i plau.
Totes les propostes que compleixin els Criteris marc establerts seran prioritzades en funció de tres Criteris de valor afegit:
1. Criteri de votació popular: Establint un màxim de 3 propostes per participant, en la priorització d’aquestes propostes aquest criteri tindrà un pes del 75 %.
2. Criteri estratègic: Aquest farà referència a l’adequació de les propostes presentades a les accions prioritàries recollides al Pla Local de Joventut vigent al municipi. En la priorització de propostes aquest criteri tindrà un pes del 15 %.
3. Criteri de necessitats bàsiques: Aquest criteri el compliran les propostes que facin referència als àmbits de Salut, Treball, Habitatge, Educació o Seguretat, com a necessitats bàsiques, i en la priorització de propostes tindrà un pes del 10%.
Un cop realitzada la primera valoració a la Comissió de Seguiment, el procediment de valoració de les propostes escollides consistirà a sumar les puntuacions dels 3 criteris de valor afegit per a cada proposta, obtenint a partir d’aquí un llistat de totes les propostes ordenades per ordre de prioritat, en base a aquests tres criteris i els seus respectius pesos. La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei i la Comissió de Seguiment del procés participatiu garantiran l’aplicació d’aquests criteris.
Secció quarta : De les assemblees o reunions
4.1. Coordinació
Les assemblees o reunions que es duguin a terme al llarg del procés estaran coordinades per joves escollits/des pertanyents a la Comissió de Seguiment del procés participatiu. En el cas que a alguna de les reunions no hi pugui assistir cap dels responsables designats per a la coordinació, serà la Regidoria de Joventut la que se n’encarregui, a través de la persona que designi. En tots els casos aquesta coordinació estarà assistida per personal tècnic de la Regidoria, amb la finalitat de solucionar possibles dubtes i garantir els principis de participació i horitzontalitat entre els joves i les joves assistents.
4.2. Funcionament
Es realitzaran diferents convocatòries als joves, les característiques de les quals variaran en funció del moment o fase del procés d’elaboració dels Pressupostos Participatius. Es distingirà bàsicament entre sessions de recollida de propostes, assemblees de decisió i reunions de les comissions de treball.
4.2.1. Sessions de recollida de propostes
La presentació de propostes es podrà realitzar de forma presencial en aquestes sessions, realitzar-la prèviament en algun dels punts habilitats a l’efecte, o fer-ho a través del correu ordinari o del correu electrònic facilitat per la Regidoria de Joventut. En tots els casos la Regidoria facilitarà un document anomenat “Fitxa per a l’elaboració de propostes”, en el qual caldrà fer constar el títol de la proposta i la seva descripció bàsica, juntament amb les dades de la persona que realitza la proposta.
Es realitzaran sessions de recollida de propostes tant a les diferents entitats juvenils com a cadascun dels Instituts (públics, privats i concertats) del municipi.
4.2.2. Assemblees de decisió
A les assemblees de decisió es donaran diferents moments:
a. Votacions individuals
A les assemblees de votació individual cada jove ho farà al grup d’edat corresponent, al de 14-17 a. o al de 18-30 a. D’ entre totes les propostes presentades es realitzarà la votació de les propostes més interessants, per ordre d’interès. Totes les votacions individuals tindran el mateix pes, independentment del grup d’edat al qual pertanyin.
En el cas de les entitats, es comptabilitzarà únicament un vot per entitat, que correspondrà a aquell que hagi realitzat el seu representant assignat a l’efecte.
b. Votació per consens
En aquestes assemblees es valoraran totes les propostes escollides a partir de les votacions individuals, i es puntuaran per ordre d’interès. S’intentarà buscar aquelles opcions on tothom es senti mínimament representat, tenint en consideració les opinions, informacions i experiències de tots els participants. D’aquesta manera augmentaran les garanties de què els acords presos siguin assumits i impulsats per tothom, o per la gran majoria.
c. Assignació de referents/líders
Es dedicarà alguna assemblea a realitzar l’assignació de referents o líders per a cadascuna de les propostes més votades i escollides de manera consensuada per tots els participants.
4.2.3. Reunions de les Comissions de treball
Es realitzaran reunions periòdiques de cadascuna de les comissions de treball organitzades per tal d’abordar i treballar cadascuna de les propostes escollides.
4.3. Acreditació dels/de les participants
Per a l'assistència a les assemblees es registraran les dades bàsiques de les persones participants (nom i cognoms, edat, adreça, telèfon de contacte/e-mail, si pertanyen o no a alguna entitat juvenil, etc.) garantint l'anonimat d'aquests. En el moment del registre s'acreditarà al/la participant (si escau) amb la papereta de votació per a l'assemblea. El termini per a acreditar-se es tancarà just abans de començar l'exposició de les propostes presentades en l'assemblea.
4.4. Calendari
Per als Pressupostos Participatius de l’any 2019 queda establert el següent calendari i estructura d'assemblees o reunions de la ciutadania jove:
Data Acció
27 de febrer de 2019. Presentació Pressupostos Participatius 2019.
Presentació pública projectes realitzats 2018.
1 al 31 de març de 2019 Difusió del projecte
1 al 31 de març de 2019 Recollida de propostes
1 al 4 d'abril de 2019 Valoració propostes per part de la Comissió de Seguiment
8 d'abril de 2019 Assemblea oberta
15 d'abril al 31 de desembre de 2019 Implementació dels projectes
Totes les assemblees o reunions seran anunciades amb la deguda antelació en la fase
de difusió dels Pressupostos Participatius.
Secció cinquena: Dels òrgans representatius
5.1. Regidoria de Joventut
La Regidoria de Joventut, pertanyent a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Molins de Rei, serà l’òrgan representatiu màxim del present procés de Pressupostos Participatius, i garantirà l’òptima execució del Projecte “MOU EL CUL!”per al període acordat, 2019. A tal efecte la Regidoria convocarà, al llarg d’aquest període, a la Comissió de Seguiment del procés amb una periodicitat no superior a tres mesos.
5.2. Comissió de Seguiment
5.2.1. Participants
La Comissió de Seguiment del procés serà l’actual Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut de Molins de Rei - MOU! i estarà integrada per representants de les entitats i tècnics de la Regidoria de Joventut escollits democràticament a l’efecte.
5.2.2. Funcions
Les funcions de la Comissió de Seguiment es concretaran en assessorar sobre els aspectes tècnics del procés i fer-ne el seguiment i l’avaluació, validant d’aquesta manera aquest procés en la seva totalitat. A més, aquest òrgan representatiu també participarà directament en la difusió, organització i dinamització de tot el procés, mantenint el contacte en tot moment amb la realitat jove del municipi.
5.2.3. Funcionament
La Comissió de Seguiment del procés es reunirà periòdicament per tal del garantir l’avenç en la consecució dels objectius previstos per a cadascuna de les fases del Projecte de Pressupostos Participatius.
CAPÍTOL III: Descripció tècnica
Secció primera: De les fases del procés
Les accions a realitzar en el si del procés de Pressupostos Participatius 2019 es duran a terme d’acord amb les següents fases:
Fase 1: Organització del procés i presentació dels Pressupostos Participatius
Fase 2: Difusió i explicació del projecte
Fase 3: Recollida, codificació, filtrat i priorització de propostes
Fase 4: Presentació de resultats, devolució de la informació i tancament del procés
Fase 5: Dinamització de les accions, seguiment i avaluació
Secció segona: De la dinamització de les accions, seguiment i avaluació
Un cop iniciades les accions corresponents a la materialització de les propostes, es procedirà a la seva dinamització.
Totes les accions subvencionades per aquest projecte seran anunciades degudament, amb el temps suficient, i s’hi farà constar en lloc visible el logotip de l'Ajuntament de Molins de Rei i el Pla Local de Joventut, i la llegenda següent: “EN CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI”
A més es realitzaran mensualment unes Reunions de Seguiment, per tal d’anar avaluant cadascuna de les accions realitzades i en curs.
TÍTOL QUART: DEL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS I ACTIVITATS
CAPÍTOL I: Inscripció i control d’inici d’activitats
Secció primera: De la inscripció a les activitats
A les accions i activitats escollides al procés de Pressupostos Participatius podran participar tots/es aquells/es joves que s’hi hagin inscrit prèviament mitjançant la “Fitxa d’inscripció a activitats” proporcionada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei.
Secció segona: De la notificació de l’ inici d’activitats
Caldrà confirmar i notificar a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament l’inici de cadascuna de les activitats a realitzar en el si del procés de Pressupostos Participatius, mitjançant instància. Aquest imprès es presentarà per duplicat al Registre de l’Ajuntament, c/ Rubió i Ors 2-4, 1 (de dilluns a dijous, de 8 a 20 h.; divendres i laborables del mes d’agost, de 8 a 15 h.) o mitjançant procediment electrònic (www.molinsderei.cat). El termini de presentació de la notificació serà fins a 5 dies naturals abans de l’ inici de l’acció o activitat en qüestió, i caldrà especificar-hi l’espai per a la seva realització, el material necessari, l’horari, dades de contacte persona responsable, etc.
Qualsevol modificació de les dades de l’activitat a realitzar amb posterioritat a la seva notificació, caldrà comunicar-la immediatament a la Regidoria dei Joventut.
Per tal de detectar possibles problemes, assessorar als responsables i organitzadors de les activitats, o poder actuar en qualsevol situació d’emergència, la Regidoria de Joventut informarà, a mesura que rebi les notificacions d’activitats, de la seva realització a la Policia Local, serveis sanitaris i d’urgències, entitats, etc. del municipi que per raó de l’activitat, de les persones participants o de la/les entitat/s participants els pugui interessar.
CAPÍTOL II : Responsabilitats en el desenvolupament de les activitats
Secció primera : Dels responsables
Cadascuna de les accions i activitats realitzades en el si del procés de Pressupostos Participatius haurà de comptar, al llarg de la seva execució, amb un equip de dirigents,format per la persona responsable de l’activitat i les persones que porten a terme directament les activitats amb els participants. La persona responsable de l’activitat assumirà la responsabilitat de la seva realització d’acord amb el programa de l’activitat en qüestió, durant el temps i en el lloc de la seva realització, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l’entitat organitzadora (si és el cas).
Les activitats regulades en aquesta Normativa del procés de Pressupostos Participatius hauran d’ajustar-se a les normatives vigents, tant generals com específiques de cada municipi, de cada espai (prèvia obtenció de l’autorització oportuna del seu òrgan gestor) i de cada activitat concreta a realitzar. 
Secció segona: De les obligacions de la persona responsable de l'activitat
Són obligacions de la persona responsable de l'activitat:
- Complir i fer complir la present normativa i l’associada a cadascuna de les accions o activitats realitzades.
- Comunicar a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei, abans de l' inici de l'activitat, les modificacions que s'hagin produït després de la presentació de la notificació de l'activitat o la seva anul·lació, mitjançant l'imprès de notificació.
- Facilitar la comprovació i el seguiment de l'activitat a les persones encarregades d'aquesta funció, degudament acreditades.
- Garantir l'execució del programa de l'activitat, a partir de les següents accions:
-Vetllar perquè les activitats es desenvolupin amb les necessàries condicions de seguretat, sanitàries i d'higiene.
-Procurar que les persones assistents respectin les propietats, les instal·lacions i el medi natural del lloc on es realitzi l'activitat, i establir controls suficients per tal d'evitar qualsevol risc d'incendi forestal.
-Garantir el coneixement per part dels assistents a l'activitat del Pla d'emergència establert a l'efecte.
-Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de begudes alcohòliques i tabac, i qualsevol altra substància que pugui generar dependència.
-Vetllar perquè les activitats incloses dins el programa, l'organització i la realització de les quals s'encarregui eventualment a una empresa o entitat especialitzada, compleixin amb el que determini la corresponent normativa.
-Posseir durant la realització de l'activitat, la documentació següent:
a) El programa detallat de l'activitat amb indicació dels objectius i dels horaris.
b) La corresponent autorització de participació a l'activitat, lliurada per la persona que tingui la pàtria potestat, de tots els participants menors d'edat.
c) Fitxa de salut, convenientment signada per la persona que tingui la potestat, de cadascuna de les persones participants menors d'edat, en la qual constin els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim que escaigui, amb indicació d'horaris i quantitat, i qualsevol altre qüestió que es consideri necessària.
d) Llista alfabètica, amb les adreces i els telèfons, de totes les persones assistents a l'activitat: infants, joves, membres de l'equip de dirigents i personal de suport.
e) Tarja magnètica d'identificació sanitària (fotocòpia) o un altre document acreditatiu del dret a la prestació de la sanitat pública o de l'assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna de les persones assistents a l'activitat.
f) Comprovants que acreditin la contractació de les cobertures d'assegurances demanades al Capítol III del present Títol IV d’aquesta Normativa, durant l'any en curs dintre del període 2018.
g) En el cas de les activitats amb una durada igual o superior a tres nits consecutives i en el cas dels casals de vacances amb un mínim de quatre dies consecutius, la documentació exigida per la present Normativa i per la normativa general vigent.
D'aquestes obligacions en seran subsidiàriament responsables les associacions, els moviments, les entitats, les institucions, les administracions i les empreses de serveis que organitzin l'activitat, a banda de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei.
CAPÍTOL III: Assegurances
Per tal de poder realitzar qualsevol de les activitats regulades per aquesta Normativa, les entitats organitzadores i/o promotores hauran de contractar una assegurança d'accidents personals, i una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats. En cas que l'entitat organitzadora o promotora de l'activitat estigués federada o formés part d'un moviment o associació podran ser aquestes federacions, moviments o associacions les que formalitzin els contractes d'assegurances.
CAPÍTOL IV: Assessorament, comprovació i seguiment de les accions i activitats realitzades
Correspon a la Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut de Molins de Rei - MOU!, i a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament, la verificació del compliment d'aquesta Normativa, assessorar a les entitats organitzadores/col·laboradores i realitzar les corresponents visites de comprovació i seguiment per tal de garantir la qualitat pedagògica de les activitats i vetllar per la seguretat de les persones participants.
De la mateixa manera la Regidoria de Joventut vetllarà per tal que les activitats realitzades recolzin també les polítiques educatives destinades a fomentar la formació i l'educació en els valors de la coeducació, els drets humans, la cohesió social i la igualtat entre homes i dones.
TÍTOL CINQUÈ: DE L’AVALUACIÓ DEL PROCÉS
La metodologia que s’utilitzarà per tal d’avaluar la intervenció al llarg de tot el procés de Pressupostos Participatius 2019 serà de caràcter quantitatiu i qualitatiu, en base a determinats indicadors ben definits. L’objectiu dels instruments quantitatius serà recollir tota aquella informació objectiva que es pot mesurar a través de mètodes estadístics.
Els instruments qualitatius tindran com a objectiu recollir tota aquella informació subjectiva que dóna valor al context i a les dimensions humanes de tot el procés.
L’avaluació, doncs, es centrarà en el procés i els resultats.
Els organitzadors de les activitats hauran de presentar una memòria de l’activitat a la Regidoria de Joventut un cop finalitzat el procés., als annexos de la normativa podeu trobar un model de memòria.
DISPOSICIÓ FINAL
La present normativa del procés de Pressupostos Participatius 2019 tindran vigència fins al 31 de desembre del 2019. Per a processos participatius posteriors a aquesta data caldrà valorar la realització de les modificacions que es considerin oportunes, d’acord amb els resultats de l’avaluació realitzada al final del procés vigent. 

FITXA PER A L’ELABORACIÓ DE PROPOSTES 2019

QUINES SÓN LES TEVES PROPOSTES PER DUR A TERME AL 2019?
Pots gastar 1.000 Euros per proposta com a màxim, com a aportació de l’Ajuntament (el cost total de la proposta pot ser superior).
Has de ser el més concret possible (ha de quedar clara tota la informació rellevant).
Es valoraran més les propostes que:
 
 o Facin referència a necessitats bàsiques dels joves del municipi (educació, treball, habitatge, salut o seguretat), dintre els grans àmbits d’Oci, Cultura i creació, o Emancipació (v. definició dels conceptes a la Normativa del Procés de Pressupostos
Participatius, Annex III).
o Estiguin relacionades amb alguna de les accions prioritàries recollides al Pla Local de Joventut de Molins de Rei 2017- 2020MOU5!. 

Nom i cognoms*: _____________________________________________

D.N.I.*: __________________________ Edat*: ____________

Adreça*: ____________________________________________________

Telèfon/s de contacte*: ________________________________________

Correu electrònic*: ___________________________________________

Presento les propostes*: A títol individual Com a representant d’una entitat
Nom de l’entitat: __________________

* Cal omplir aquestes dades perquè les propostes siguin acceptades. Si no tens correu electrònic, serà imprescindible un telèfon de contacte.
Les teves dades personals s’incorporaran al fitxer Usuaris Punt Informació Juvenil creat per l’Ajuntament de Molins de Rei amb finalitats de prestació de serveis, assessorament, informació i organització d’activitats. Entenem que, amb l’enviament d’aquest formulari, ens atorgues el teu consentiment per a portar a terme aquest tractament. L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, informa que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-te a les seves oficines (Plaça de Catalunya, 1) o directament al Punt Jove, Edifici de la Federació Obrera; c/ Jacint Verdaguer, 48, tel. 93 668 54 52 i adreça electrònica: puntjove@molinsderei.cat
DESCRIPCIÓ DE LES PROPOSTES (Pots fer-ne un màxim de 3)
PROPOSTA 1:
Projecte nou
Projecte presentat en una altre edició Any_____
Nom: __________________________________________________________
Descripció de l’acció o accions:
Persona/es responsable/s de les accions a executar:
Destinataris: a qui s’adreça?:
Objectius:
Lloc de realització:
Temporalització (Calendari i horaris):
Cost total de la proposta: ________________________________________€
Pressupost demanat a l’Ajuntament: _______________________________€
PROPOSTA 2:
Projecte nou
Projecte presentat en una altre edició Any_____
Nom: __________________________________________________________
Descripció de l’acció o accions:
Persona/es responsable/s de les accions a executar:
Destinataris: a qui s’adreça?:
Objectius:
Lloc de realització:
Temporalització (Calendari i horaris):
Cost total de la proposta: ________________________________________€
Pressupost demanat a l’Ajuntament: _______________________________€
PROPOSTA 3:
Projecte nou
Projecte presentat en una altre edició Any_____
Nom: __________________________________________________________
Descripció de l’acció o accions:
Persona/es responsable/s de les accions a executar:
Destinataris: a qui s’adreça?:
Objectius:
Lloc de realització:
Temporalització (Calendari i horaris):
Cost total de la proposta: ________________________________________€
Pressupost demanat a l’Ajuntament: _______________________________€

ÀMBIT DE LES PROPOSTES
Cal emmarcar cadascuna de les teves propostes en un dels tres àmbits plantejats, i especificar si la proposta en qüestió cobreix necessitats bàsiques dels joves en algun dels aspectes indicats 
PROPOSTA 1:
Joves de 14 a 17 anys
Joves de 18 a 30 anys
Oci alternatiu Cultura i creació Emancipació
Cobreix necessitats bàsiques dels joves referents a:
Educació Treball Habitatge Salut /Esports Seguretat
Altres; Especificar: ______________________
PROPOSTA 2:
Joves de 14 a 17 anys
Joves de 18 a 30 anys
Oci alternatiu Cultura i creació Emancipació
Cobreix necessitats bàsiques dels joves referents a:
Educació Treball Habitatge Salut /Esports Seguretat
Altres; Especificar: ______________________
 PROPOSTA 3:
Joves de 14 a 17 anys
Joves de 18 a 30 anys
Oci alternatiu Cultura i creació Emancipació
Cobreix necessitats bàsiques dels joves referents a:
Educació Treball Habitatge Salut /Esports Seguretat
Altres; Especificar: ______________________

QUANT COSTARAN LES PROPOSTES?
PROPOSTA 1:
A. QUIN SERÀ EL COST TOTAL DE LA TEVA PROPOSTA?
________________________€
B. QUINA SERÀ L’APORTACIÓ NECESSÀRIA PER PART DE L’AJUNTAMENT?
De 0 a 200 € De 600 a 800 €
De 200 a 400 € De 800 a 1.000 €
De 400 a 600 €
_______________________________________________________________
PROPOSTA 2:
A. QUIN SERÀ EL COST TOTAL DE LA TEVA PROPOSTA?
________________________€
B. QUINA SERÀ L’APORTACIÓ NECESSÀRIA PER PART DE L’AJUNTAMENT?
De 0 a 200 € De 600 a 800 €
De 200 a 400 € De 800 a 1.000 €
De 400 a 600 €
_______________________________________________________________
PROPOSTA 3:
A. QUIN SERÀ EL COST TOTAL DE LA TEVA PROPOSTA?
________________________€
B. QUINA SERÀ L’APORTACIÓ NECESSÀRIA PER PART DE L’AJUNTAMENT?
De 0 a 200 € De 600 a 800 €
De 200 a 400 € De 800 a 1.000 €
De 400 a 600 € 

Cap comentari:

Publica un comentari